Francistown werkbezoek – kennismaking LED & afval

Het werkbezoek aan Francistown (Botswana) staat in het teken van het actualiseren van het Memorandum of Understanding (MoU) dat tussen Genk en Francistown werd afgesloten. Een eerste overeenkomst werd afgesloten in 2004 onder impuls en met financiering van de Vlaamse overheid. Eén van de doelstellingen, naast leren van mekaar en het delen van expertise, was door de overeenkomst met een zusterstad in het zuiden, de solidariteit en het onderling begrip te versterken. Ook vandaag past dit in de visie van zowel de Vlaamse als de federale overheid op de capaciteitsopbouw tussen de zogenaamde ontwikkelde landen en de andere. De overeenkomst behelst ook een jaarlijkse traditie van uitwisseling en, ondanks de digitale evolutie, bezoeken delegaties van beide steden elkaar zowel in Genk als in Francistown. In dit bezoek krijgen bepaalde thema’s verhoogde aandacht: beheer van (huishoudelijk) afval, onderwijs, ondernemerschap bij jongeren en de (gekende) uitdagingen op het vlak van klimaat.

Het programma van maandag 10 februari stond in het teken van het thema WASTE MANAGEMENT (of het beheer van huishoudelijk en ander afval) naast de officiële kennismakingsmomenten met de burgemeester, het City Council en het nieuwe LED Committee. Dat staat voor Local Economic Development en vervangt het vroegere Twinning Committee. Het LED is evenwel pas uit de startblokken en geeft niet de indruk al echt operationeel te zijn.

De behandeling van dit thema startte met een PowerPoint-presentatie en werd gevolgd door een plaatsbezoek aan The Landfill (‘stort’). In zijn presentatie schetste de directeur van het afvalbeheer de huidige situatie. Daarbij wees hij op de moeilijkheden (uitdagingen) waaraan hij een actieplan koppelde. Francistown telt nu 114 156 inwoners wat neerkomt op 12 500 082 kilo huishoudafval per gezin op jaarbasis. In het afvalbeheer neemt het stadsbestuur zowel de rol van actieve participant als die van facilitator op vermits ook privé-bedrijven actief zijn in het afvalbeheer sinds 2000. De  huisvuilophaling zelf is gratis en gebeurt 7 dagen op 7. Het recycleren gebeurt vooral met metaal, plastiek en afvalolie. Eén van de grote problemen is het feit dat de gemeenschap zich niet verantwoordelijk voelt voor het afvalbeheer en dit beschouwt als een dienst die gratis moet aangeboden worden door de overheid, hoewel daar uiteraard een kost aan verbonden is. Daarnaast is er geen visie (en wetgeving)  vanuit de centrale overheid en dus ook geen financiële strategie. Het zijn de lokale besturen die dit probleem moeten ‘managen’. Er is ook nog heel wat werk op het vlak van recycleren. Om die problemen aan te pakken is een actieplan opgesteld dat loopt van april 2020 tot maart 2021 met onder meer ‘openbare opvoeding’ (bewustmaking) over (zwerf)afval, een grotere betrokkenheid van de burger met mogelijk (financiële) incentives.

Burgemeester Dries gaf aan dat er sinds 2005 toch wel wat weg is afgelegd, onder meer in het inzamelen van data. Hij schetste de situatie in Genk op 3 niveaus: bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid in het afvalbeheer opnemen, sorteren van afval is een belangrijke meerwaarde en het ultieme doel is dat er bedrijven komen die met het gerecycleerde afval nieuwe producten maken à “We’re not a city of waste, we are a city of commodities.” Verder gaf hij wat data over het afvalbeheer. Ook in Genk is er nood aan bewustwording, vooral dan bij de jeugd en via het onderwijs.

SYNTHESE / ACTIES

  • Sensibiliseren van de burger à welke communicatiestrategie hanteren (infografieken, pictogrammen …). Opzetten van een soort vrijwilligerswerking?
  • Er moet een consequente wetgeving zijn: dan volgt er een business model.
  • Vanuit Vlaanderen kan expertise gedeeld worden over het ophalen van het huisvuil, het werken met gerecycleerd afval en publiek-private samenwerking (PPS).
  • Vanuit Genk kan een AWARENESS CONFERENCE opgezet worden rond onder meer een sensibiliseringsstrategie die op school begint en het efficiënter maken van afvalophalng (waarbij het stadsbestuur de regie moet houden).

Tot slot nog dit: de leden van de delegatie waren aangenaam verrast door het engagement en het enthousiasme waarmee deze mensen daadwerkelijk aan hun toekomst werken!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s