Francistown werkbezoek – Jongeren en Ondernemerschap & Wijk Award

Het programma van woensdag 12 februari staat in de voormiddag helemaal in het teken van ‘Entrepreneurship’ of ondernemersschap. Eerder heeft Stad Genk in het kader van de overeenkomst computers gegeven en daar is dankbaar gebruik van gemaakt: in 2015 is men gestart met computer-trainingen. Intussen hebben 937 mensen die trainingen gevolgd, 544 waren jongeren. Dat betekent niet dat alles daarmee geregeld is: er zijn te weinig computers (8 personen voor 1 computer …) en de lessen vinden plaats in de bibliotheek wat geen ideale oplossing is. Er moet dus meer budget vrijgemaakt worden. Ruimte is sowieso een probleem: jongeren moeten een plek hebben waar ze activiteiten kunnen opzetten met een cultureel, sociaal of economisch doel maar het Jeugdhuis is in 2014 gesloten. Ook in dit domein (jeugd en ondernemersschap) zorgt de moeilijke economische situatie van Francistown voor problemen en zeker voor een hoge werkloosheidsgraad bij de jeugd. Burgemeester Dries schetste de situatie in Genk en wees op een aantal overeenkomsten: Genk zit met een vrij hoog percentage ongekwalificeerde uitstroom (jongeren die de school verlaten zonder diploma). Ook in Genk is de werkloosheidsgraad bij jongeren hoog en bijna het dubbel van het gemiddelde in Vlaanderen (22 t.o. 12 %). Daarom zet Stad Genk heel wat sensibiliseringsprogramma’s op rond verslaving naast specifieke attitudevormingen met onder meer bokscursussen: boksen vraagt immers discpline en respect en dat zijn nu eenmaal belangrijke waarden. Francistown is vragende partij om methodes en instrumenten die de jeugd activeren, uit te wisselen.

Ook in dit domein (jeugd en ondernemersschap) zorgt de moeilijke economische situatie van Francistown voor problemen en zeker voor een hoge werkloosheidsgraad bij de jeugd. Burgemeester Dries schetste de situatie in Genk en wees op een aantal overeenkomsten.

Een ander thema dat behandeld werd is wat in Francistown de ‘informele sector’ genoemd wordt: commerciële activiteiten die buiten het reguliere circuit vallen. In Francistown en elders in Botswana ziet men inderdaad heel wat kraampjes en stalletjes op straat en langs de weg staan. Het is natuurlijk ook een beetje ‘zwarte markt’. In Vlaanderen loopt dat sterk terug maar in Francistown neemt het juist toe. Burgemeester Dries schetst de toestand van de ambulante handel in Genk en illustreert dat met de markt in Genk op donderdag en de markt in de Vennestraat op zaterdag. Hoewel de situatie in Genk op dat vlak sterk verschilt dan die in Francistown (in Genk is alles zeer goed geregeld), zal de regelgeving in Genk aan Francistown doorgespeeld worden.

De voormiddag wordt besloten met een bezoek aan enkele marktkraampjes en een soort centrum waar (jonge) mensen de kans krijgen om een commerciële activiteit uit de grond te stampen.

In de namiddag brengt de delegatie een bezoek aan Satellite South, één van de vele wijken in Francistown. En de delegatie komt niet met lege handen: Satellite South krijgt immers de Genk Award voor het ‘kippenproject’ dat in de wijk is opgezet. Men had immers gemerkt dat er veel vraag is naar kippenvlees en daarom is men daarrond beginnen werken. Doel is om de mensen een activiteit te geven en inkomsten te genereren die dan weer voor andere projecten kunnen aangewend worden.

WAT NEMEN WE HIER VAN MEE?

  • De cijfers spreken voor zich: de werkloosheid is een groot probleem in Francistown. 55 % van de mensen is actief in de informele sector om toch een inkomen te hebben of om hun aankomen aan te vullen.
  • Het is een goed idee om methodieken uit te wisselen om jongeren te motiveren om de zaken aan te pakken. Dat is ook een goede oefening voor Stad Genk om de eigen trajecten te screenen: waar zie je verdienmodellen?
  • In feite wordt op het vlak van de jeugd weinig vooruitgang geboekt. Dat het Jeugdhuis in 2014 gesloten werd, is geen goede zaak.
  • Er moet zeker werk gemaakt worden van de restauratie van de Cosmogolem die nu wat staat te verkommeren in de tuin van het gesloten Jeugdhuis.
  • Ervaringen uitwisselen rond meertaligheid.
  • De uitwisseling rond de informele sector ligt wat moeilijker: we kunnen wel het marktreglement doorspelen naast financieringsmogelijkheden en keuringsmechanismen al zal dat in eerste instantie niet voldoende zijn om van de ‘informele sector’ een ‘formeel’ gebeuren te maken …
  • Tot slot nog enkele cijfers: 63 % van de bevolking in Botswana is jonger dan 35, de mediaanleeftijd is 25,7 jaar, 10 % is ouder dan 55 en 5 % ouder dan 65. De gemiddelde levensverwachting in Botswana is 64,8 jaar: 62 voor een man, 66 voor een vrouw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s